Jeg har en sønn med ADHD og lese skrivevansker , Hva har han rett til å av hjelp og hjelpemidler i skolesammenheng?

 
Barn har rett til tilrettelagt undervisning ut fra individuell vurdering.  De som har anledning til å foreta en slik vurdering er PP kontoret .  Alle kommuner har tilgang til en slik psykologisk - pedagogisk tjeneste. 
 
Hva har han rett til å få av ekstra timer ? 
 
Dette er avhengig av den individuelle vurderingen og PP tjenesten skal nå bare anbefale omganget, mens de tidligere konkretiserte time antallet. Dersom skolen ikke gir ressurser til barnet med ADHD etter PP tjenestens anbefalinger anbefaler vi å anke avgjørelsen.
 
Har barn med ADHD rett til å få PC som hjelpemiddel? 
 
Diagnosen i seg selv gir ingen rett til hjelpemidler.  Det er PP tjenestens vurdering som legges til grunn og da skal de vurdere på et sakkyndig grunnlag, om data vil være et godt hjelpemiddel.  Selv om PP tjenesten anbefaler, og evt. BUP, er det kun en anbefaling.  Veldig mange barn med ADHD har lese og skrivevansker men graden av dysleksi er viktig ved vurdering av data som hjelpemiddel.
 
Når barnet mitt går til behandling på BUP har jeg rett til å få en lege å forholde meg til ? 
 
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker skal faglig styres av en lege eller psykolog og de skal være spesialister.  Men i BUP arbeider det mange andre kompetente faggrupper og de samarbeider.  Selv om for eksempel en spesialpedagog er den dere møter undr utredning osv. så er det lege eller psykolog som kan stille diagnosen.  Under utredning kobles relevante fagfolk inn på sine spesialiteter. Lege vil alltid være den som skriver ut resepten, men de behøver ikke dermed å se barnet for å skrive ut resepten. Ideelt sett så får man den behandler som har den bete fagekspertise / bakgrunn for ditt barn. Derfor vil et barn led f. eks lærevansker kunne ha mer hjelp fra en spesialpedagog enn fra en lege.  Er det derimot mange tilleggsdiagnoser så kan det være riktig med en lege.  Men det faglige ansvaret for alt arbeidet som gjøres ved en poliklinikk er til syvende og sist hos en lege-  eller psykolog spesialist.
 
Hvor kan jeg finne mer informasjon om medisinene?
 
 
ADHD Norge har i sitt medlemsblad oppdateringer på medisiner. De fleste legemiddelfirma har egne sider om sine produkter, se for eksempel på www.concerta.no eller www.strattera.no ( etter 7.4. 2005).  Noen medisiner kan brukes i Norge på såkalt registreringsvedtak og da må en søke etter informasjon utenfor Norge.  Det er veldig mange steder på Internett som kan gi informasjon om ADHD medisiner, men mye av det er også skrevet av mennesker uten tilstrekkelig kunnskap.
 
 
Barnet mitt sover veldig lite,  er det hjelp å få? 
 
Det er mange ting som kan bedre søvnen, helsestasjonen kan gi råd og veiledning på faste leggerutiner osv.. som virker forutsigbart for barn med ADHD. Faste leggerutiner , som for eksempel innebærer rolige aktiviteter timen(e) før sengetid  bidrar til å forberede seg til natten. Men det kan være et slit å innarbeide slike rutiner.
Noen barn roer seg ned ved at de er medisinert når de legger seg, men de fleste barn får ikke sove hvis de tar sentralstimulerende medisiner før leggetid. Noen barn må ha det helt stille, andre kan ha svak dempet musikk i bakgrunnen. 
Hos noen barn må en gi noe å sove på, men av mange grunner er man meget forsiktig med å gi dette til barn. Noen barn har god effekt av Melatonin som lege kan skrive ut resept på. Melatonin er et hormon som vi produserer på dagtid og bidrar til søvn.
 
Barnet mitt "bråker" veldig når medisinen slutter å virke - hvorfor? 
 
Når medikamentet slutter å virke har ikke barnet denne hjelpen og ADHD  slår ut i blomst.  På korttidsvirkende medisiner ser man denne JO-JO effekten godt og langtidsmedisiner gjør at en slipper en slik JO-JO effekt.  Hos flere barn ser det ut til at denne uro fasen forsterkes en periode  når medisinen går ut av kroppen. 
 
Barnet mitt bruker ADHD som en unnskyldning til å slippe unna ting . 
 
Barn lærer seg fort hva som hjelper. Det er viktig at barnet lærer seg tidlig at ADHD kan forklare vanskene det møter , men det skal aldri være en unnskyldning.  Hvis det ikke vil gjøre lekser f. eks fordi det ikke vil må  det lære seg at plikter skal gjøres. Klarer ikke barnet å gjøre lekser på grunn av ADHD vansker ( sliten og lesevansker f. eks) blir det noe annet.  Det er derfor viktig at det er faste , forutsigbare rutiner og at foreldrene kjenner sitt barn godt nok til å vite om er dette  på grunn av ADHD eller vrangvilje.  Vi må også huske at mange foreldre er slitne og orker ikke å ta kampen og ta kan en få støtte og hjelp fra andre i samme situasjon.
 
Hvordan kan jeg takle raseriutbruddene? 
 
Sinneutbrudd ser en av og til sammen med ADHD eller andre medfølgende tilstander.  Alle barn er forskjellige i sitt temperament og  det samme gjelder for hva omgivelsene tåler av sinne.  Noen barn har så store problemer med sinne slik at en må gi medikasjon som demper sinneutbrudd. En uheldig bivirkning hos mange er at en legger på seg kraftig.   Selv om sinne utbruddet skyldes ADHD er det som regel viktig at det selv rydder opp etter seg slik at det tar konsekvens av det de gjør.
 
 
Jeg forsøker å finne informasjon om behandling av ADHD hos barn med  kiropraktikk.
 
Vi har av og til hørt om Kiropraktikk og ADHD, men foreløpig ser det kun ut til at det er en dyr behandling uten resultater .
 
Jeg fant kun to artikler ved et raskt søk på kiropraktikk., en fra i fjor på en 5 år gammelgutt med Tourette hvor medisiner ikke skulle ha hatt effekt på 3 år ( Hvorfor medisinerer de da?)  som fikk bedret tics etc etter kiropraktisk behandling  og en undersøkelse på 7 barn ifra 1989 .
 
Så lenge slike undersøkelser ikke er bekreftet av annen forskning kan de ikke bli tillagt vekt.  Vi kaller slike behandlingsmetoder for Ikke dokumenterte , bevisst kaller vi det ikke for alternativ behandling, fordi  så lenge den ikke er effektiv er det ikke en behandlingsmetode..
 
Har man skjelett problemer kan kiropraktikk være nyttig , men  ADHD er hovedsaklig for lite budbringerstoff i hjernen og hvordan korrigering av skjellett kan virke inn her har ingen klart å si .
Ritalin har man lang erfaring og kunnskap med og forskningen viser at dette er en meget effektiv behandling med minimale bivirkninger og at behandling virker forebyggende for senere utvikling.

 
Jeg er en mor til flere barn med ADHD. Hva  med utgifter til tannlege når man går på Ritalin / Concerta , også etter fylte 18 år?

En av bivirkningene til Ritalin, Concerta, Dexamine etc. er at det blir mindre spytt produksjon.  Når vi får mindre spytt produksjon blir det lettere tannproblemer.  En undersøkelse fra New Zeeland viser at det er oftere hull i tennene hos personer med ADHD selv om de har samme tannhygiene og diett som andre som de ble sammenliknet med.  Tannhygiene er derfor viktig.

 

Merknad:
Etter at dette ble skrevet har Helse- og omsorgsdepartementet nå bestemt at det kan gjøres unntak ved tannproblemer som skyldes munntørrhet ved sykdom eller behandling av sykdom. Les mer om dette her.

tl/11/2009_14

 

Det vil snart komme mer utfyllende spørsmål og svar her.