Innspill til programkomitéene

Sist oppdatert
20
.
04
.
2021

ADHD Norge har gitt innspill til alle de politiske partiene om å prioritere ADHD i partiprogrammene. Høsten 2021 er det Stortingsvalg og det er ingen politiske partier som så langt har gitt signaler på at de ønsker å løfte fram ADHD i sitt partiprogram.

– ADHD angår mange mennesker, men det er ikke noe spesifikt i partiprogrammene til de politiske partiene som sier noe konkret om ADHD. Vi hadde håpet at politikerne gjør ADHD mer synlig i partiprogrammene, og at de forplikter seg til å ivareta denne gruppen i større grad enn de gjør i dag, sier generalsekretær Gry Lunde i ADHD Norge.

Her er innspillsbrevet fra ADHD Norge til de politiske partiene og deres programkomitéer:

Diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevroutviklingsforstyrrelse. I dag utgjør barn med mistanke om ADHD den største henviste gruppen i Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP), og forskning viser at det er 1-2 elever med ADHD i hver klasse. Det forventes at henvisningene til BUP-systemet i framtiden vil øke. 

Det er også økt forekomst av henvisninger i voksengruppen, paralellt med økt etterspørsel etter ikke-medikamentelle behandlingstilbud. 

Helsedirektoratet starter denne høsten opp arbeidet for et eget pakkeforløp for ADHD. Det er usikkert om dette blir et pakkeforløp forbeholdt barn og unge, eller om pakkeforløpet også vil omfatte voksengruppen. Det er utvilsomt behov for begge. 

Vi vet at forekomsten av ADHD har stor fylkesvis variasjon, uten at man vet hvorfor. Den Nasjonale retningslinjen for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD må bli tydeligere, slik at behandlere følger en felles praksis. Det må være et nasjonalt tverrfaglig miljø, slik at spesialisthelsetjenesten kan innhente kunnskap både på system- og individnivå når det er behov for det; i mange tilfeller er ADHD en vanskelig diagnose å stille. Forskningen på ADHD er fragmentert og i stor grad forankret i små fagmiljø eller enkelte klinikker. 

Fram til i dag har det vært en stilltiende aksept for at det ikke er nok kunnskap om en av de vanligste diagnosene blant barn og ungdom i skolen i dag: det aksepteres at det ikke er nok kunnskap om ADHD i psykologiutdanningen og medisinutdanningen hos de som skal sitte og utrede, det aksepteres at det ikke er nok kunnskap om ADHD og tilrettelegging hos lærere, førskolelærere, ansatte på SFO og ellers i miljøene rundt barn og unge. Det er ingenting som tyder på at behovet for støttesystemer rundt barn og unge i skolen har blitt mindre, og bred og tidlig innsats for barn og unge med ADHD er både forebyggende og samfunnsøkonomisk. 

ADHD er en høyfrekvent gruppe og kommunene skal selv inneha kompetanse på området. I Utdanningssektoren er det PP-tjenesten som skal ha denne kompetansen i kommunen og veilede lærerne i riktig tilrettelegging. Det er ikke slik at PP-tjenesten alltid har det. I tillegg er kunnskap og kompetanse noe som krever kontinuerlig påfyll: ansatte slutter og nye kommer inn. Det vil derfor stadig være et behov for mer kunnskap og kompetanse på ADHD I fremtiden. Et Nasjonalt tverrfaglig fagmiljø for nevroutviklingsforstyrrelser vil kunne opprettholde kunnskapen og sørge for at den finnes i alle kommuner. 

ADHD Norge oppfordrer til å satse på etablering av et nasjonalt, tverrsektorielt fagmiljø for nevroutviklingsforstyrrelser. ADHD Norge mener at nevroutviklingsforstyrrelsene bør behandles under ett, ettersom det i dag eksisterer et kunstig skille mellom ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom; det er stor diagnostisk overlapp og gir liten mening for brukergruppene. ADHD Norge har tatt til orde for et nasjonalt nivå som ikke bare rommer helse, men som også omfatter utdanningssektoren, arbeidssektoren, barnevern og kriminalomsorg m.fl. Dette nasjonale nivået må være mest mulig tverrfaglig og bredt, samt omfatte alle livsfaser. 

ADHD Norge vil oppfordre partiet fram mot valgkampen og i sitt partiprogram å ha en programfestet satsning opp imot denne gruppen. Vi kommer gjerne og presenterer våre tanker nærmere hvis dere ønsker dette. 

På vegne av ADHD Norge, Gry Lunde, Generalsekretær


Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten