ADHD Norges Fagråd

Fagrådet skal:

Være et rådgivende organ for ADHD Norge
Være en drøftingsarena for ADHD Norge
Bistå Landsstyret og sekretariatet i faglige spørsmål
Behandle utelukkende generelle saker
Være et nettverk hvor fagmiljø innhenter erfaringsbasert kunnskap

Fagrådet kan:

Bidra med å skrive artikler og publikasjoner
Bidra med foredrag og innlegg på kurs og konferanser hvor ADHD Norge er arrangør eller medarrangør
Kvalitetssikre faglig innhold i organisasjonens brosjyrer og publikasjoner

Oppnevning

Fagrådet oppnevnes av Landsstyret for 2 år av gangen. Oppnevningen skjer normalt på siste LS-møte før jul i samme år som ordinært Landsmøte gjennomføres.

Møter

Fagrådet avholder 4 møter pr. år.
ADHD Norge dekker reise- og møtekostnader.

Landsstyret

Landsstyret vedtar Fagrådets mandat.
Landsstyret skal arbeide for å sikre Fagrådets kontinuitet og faglige bredde.

ADHD Norges Fagråd består av:

Heidi Aase

Leder av Fagrådet. Avdelingsdirektør, Dr.Psychol. og forskningsleder ved FHI.

Michael Lensing

Spesialpedagog Ph.D., seniorrådgiver NevSom, Oslo Universitetssykehus

Tage Lien

Rådgiver Regionalt kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst

Lisbeth Iglum Rønhovde

Spesialpedagog i BUP og forfatter

Anne Halmøy

Overlege og forsker i Helse-Bergen

Kristian Køhn

Spesialrådgiver, RBUP Sør-Øst

Mats Fredriksen

Seksjonsleder/ Ph.D., Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold

Gro Cecilie Meisingseth Montarou

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og psykomotorisk fysioterapi

Merete Glenne Øie

Psykolog og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Merete Møller

Psykiatrisk sykepleier, DPS Halden-Sarpsborg, Sykehuset i Østfold

Karoline Larsen Mork

Fagsjef for personskade og trygd, Legalis

Elin Svendsen

Seniorrådgiver, Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag