Bekymringsfulle resultater i Levekårsundersøkelse blant voksne med ADHD

Sist oppdatert
10
.
06
.
2022
Kategori

Sammen med NOVA ved Oslo Met har vi undersøkt om det er sant at mange med ADHD-diagnose står utenfor arbeidslivet. Fullfører de høyere utdanning, og har de dårligere helse enn den øvrige befolkningen?

De siste årene har det vært en økende interesse og etterspørsel etter kunnskap og informasjon om ADHD. Flere og flere voksne får en ADHD-diagnose og køene i spesialisthelsetjenesten vokser. Det pågår kontinuerlig en debatt om ADHD er en superkraft eller om det er en funksjonsnedsettelse. ADHD Norge bestilte i 2021 en Levekårsundersøkelse fra NOVA for å undersøke hva slags liv voksne med ADHD lever. Er det sant at mange står utenfor arbeidslivet? Fullfører de høyere utdanning? Har de dårligere helse enn den øvrige befolkningen? 

Last ned hele rapporten her
Resultatene fra Levekårsundersøkelsen oppsummert her

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met har gjort en litteraturgjennomgang av internasjonal forskning på sammenhengen mellom ADHD og helse, ADHD og utdanning og ADHD og arbeid. I tillegg ble det gjort en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD.

Den nettbaserte spørreundersøkelsen ga 3145 svar, hvor 80 % av respondentene var kvinner.

Helse 
God psykisk og fysisk helse er en viktig ressurs og et utgangspunkt for å skape et godt liv, og har stor betydning for livskvalitet. Undersøkelsen viser at voksne med ADHD i Norge er mindre fornøyde med sin fysiske og psykiske helse enn befolkningen generelt. Dette reflekteres også i at de i langt større grad enn befolkningen generelt er plaget med angst- og depresjonssymptomer og opplever en følelse av ensomhet. Videre viser undersøkelsen at en stor andel av voksne med ADHD har et udekket behov for psykisk helsehjelp.

Utdanning
Et grunnleggende mål i norsk utdanningspolitikk er at alle skal ha lik rett til utdanning. I tillegg til at utdanningsinstitusjonene er viktige sosiale arenaer, henger utdanning sammen med materielle levekår, livskvalitet og helse. Når det gjelder utdanning er studenter med ADHD mindre fornøyd med studiene sine sammenlignet med studenter i befolkningen generelt. Tilrettelegging av studiene oppleves som dårlige, og svært få får tilrettelagt studiet. Tilrettelegging på eksamen oppleves derimot som god. Undersøkelsen tyder dermed på at det er et uutnyttet potensial for å forbedre utdanningssituasjonen for studenter med ADHD og for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Arbeidsliv
Arbeidslivet er en sentral arena for samfunnsdeltakelse, og det å være i arbeid er viktig for både økonomiske og sosiale levekår. Arbeidet kan gi mening og struktur i hverdagen så vel som en opplevelse av at man bidrar i samfunnet. I arbeidslivet er andelen personer med ADHD som er sysselsatt lavere enn i befolkningen generelt, og flere jobber deltid. Av de sysselsatte opplever imidlertid mange at mulighetene for selvbestemmelse og selvutvikling i jobben som gode, og er på linje med befolkningen. Derimot opplever sysselsatte med ADHD i større grad å være psykisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid, enn befolkningen for øvrig. Undersøkelsen viser at det er et stort udekket behov for tilpasninger av arbeidssituasjonen i form av endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid og fysisk tilrettelegging. Dette indikerer at det er muligheter for å styrke arbeidsmarkedstilknytningen til personer med ADHD gjennom individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Resultatene presentert på film
Vegar Bjørnshagen fra velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet presenterer funnene her:

Presentasjon av prosjektet:

Helse:

Utdanning:

Arbeid:


Generalsekretær Gry Lunde Foto:Moment Studio

Generalsekretær Gry Lunde i ADHD Norge kommenterer: «Dette viser hvor viktig det er med kunnskap og kompetansebygging om ADHD i ulike sektorer og i ulike grunnutdanninger for de som skal ut i hjelpeapparatet. Det er et stort forebyggingspotensial i tidlig avdekking av diagnosen ADHD og det viser også hvor viktig det er med tilrettelegging. I en tid hvor de nasjonale kompetansesentrene bygges ned og køene i spesialisthelsetjenesten vokser, må vi passe på at denne gruppen har et likeverdig helsetilbud og at ikke det private markedet fortrenger det offentlige helsetilbudet på grunn av lange ventelister. Det må bli et større fokus på tilrettelegging i høyere utdanning og vi må jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv for å få opp sysselsettingsgraden i vår gruppe.»

Kontaktinformasjon.
Generalsekretær Gry Lunde

Tlf: 98 63 68 91 / epost: gry@adhdnorge.no

Last ned rapporten her
Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten