Endring i Grunnstønad

Sist oppdatert
09
.
01
.
2023

Ny praksisendring fra 01.01.23

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som kan gis til å dekke- helt eller delvis- ekstrautgifter som er oppstått på grunn av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Stønaden ytes etter seks satser. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1, og graden av ekstrautgifter avgjør hvilken sats man får utbetalt. Det er ingen aldersgrense knyttet til grunnstønad, verken øvre eller nedre.

Grunnstønad til klesslitasje Hyperkinetiske forstyrrelser
01.03.2019 gjennomførte NAV en praksisendring i søknad om Grunnstønad, slitasje klær og sengetøy. Endringen innebar at mennesker med Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD hyperaktivitet m.v), får automatisk rett til grunnstønad, uten å måtte dokumentere ekstrautgiftene, så fremt diagnosen dokumenteres med legeattest.

Det er en forutsetning at det fremgår av de medisinske opplysningene at personen har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasje. Det er ikke tilstrekkelig at det bare oppgis diagnosekode eller diagnose.

Viktig endring å merke seg
Fra 2023 gjelder fritak fra dokumentasjon av ekstrautgifter kun for barn opp til 18 år. Personer som etter hvert blir 18 år, vil motta varsel og deretter vedtak om opphør av ytelse. Disse personene må evt. søke på nytt dersom de fortsatt ser seg berettiget til stønaden. I slike tilfeller vil en følge det ordinære grunnstønadsløpet og nødvendige ekstrautgifter må dokumenteres.

Ny praksisendring fra 01.01.23: Grunnstønad klesslitasje ADHD hos voksne med ADHD
Voksne personer med ADHD får ikke lengre direkteplassert grunnstønad sats 1. Det blir krav om dokumentasjon av ekstrautgifter til personer over 18 år med ADHD med hyperaktivitet.

Dette innebærer at man må dokumentere at vilkårene i loven er oppfylt og at man har ekstrautgifter i form av vedlagte kvitteringer på innkjøpt klær og sengetøy siste tre måneder. Søknad sendes NAV med vedlagt dokumentasjon fra lege.

Voksne som allerede er innvilget grunnstønad slitasje klær og sengetøy, vil beholde ytelsen. Les mer om grunnstønad her

Bilde kreditering:
Øyvind Nondal

Andre leste disse artiklene også

← Tilbake til oversikten