Ny praksisendring fra 01.01.23

Sist oppdatert
09
.
01
.
2023

Ny praksisendring fra 01.01.23

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som kan gis til å dekke- helt eller delvis- ekstrautgifter som er oppstått på grunn av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Stønaden ytes etter seks satser. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1, og graden av ekstrautgifter avgjør hvilken sats man får utbetalt. Det er ingen aldersgrense knyttet til grunnstønad, verken øvre eller nedre.

Grunnstønad til klesslitasje Hyperkinetiske forstyrrelser
01.03.2019 gjennomførte NAV en praksisendring i søknad om Grunnstønad, slitasje klær og sengetøy. Endringen innebar at mennesker med Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD hyperaktivitet m.v), får automatisk rett til grunnstønad, uten å måtte dokumentere ekstrautgiftene, så fremt diagnosen dokumenteres med legeattest.

Det er en forutsetning at det fremgår av de medisinske opplysningene at personen har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasje. Det er ikke tilstrekkelig at det bare oppgis diagnosekode eller diagnose.

Viktig endring å merke seg
Fra 2023 gjelder fritak fra dokumentasjon av ekstrautgifter kun for barn opp til 18 år. Personer som etter hvert blir 18 år, vil motta varsel og deretter vedtak om opphør av ytelse. Disse personene må evt. søke på nytt dersom de fortsatt ser seg berettiget til stønaden og vil da få vurdert sin søknad etter vilkårene i folketrygdloven §6-3. I denne vurderingen vil «nødvendighetsvilkåret» stå sentralt. Videre må lege bekrefte at bruker har ADHD med hyperaktivitet, som medfører at vedkommende har nødvendige ekstrautgifter til klesslitasje på grunn av sin medisinske tilstand. I tillegg må ekstrautgifter dokumenteres i form av vedlagte kvitteringer på innkjøpt klær, sko og sengetøy, siste tre måneder.

NAV har nå oppdatert nettsiden sin og skriver følgende: «Fra 01. januar 2023 vil personer over 18 år med hyperkinetiske forstyrrelser som hovedregel få avslag på søknad om grunnstønad til klesslitasje. Voksne personer med ADHD kan som hovedregel begrense klesslitasjen i større grad enn barn med samme diagnose». Mer om dette kan du lese på NAV.

Les mer om grunnstønad her

Bilde kreditering:
Øyvind Nondal
← Tilbake til oversikten