Kongens Fortjenestemedalje til Arthur Mandahl

Sist oppdatert
24
.
10
.
2022
Kategori

Fredag 21. oktober mottok Arthur Mandahl (71) Kongens Fortjenestemedalje for sin utrettelige innsats for ADHD Norge, psykisk helse-feltet og mennesker med nedsatt funksjonsevne. For å nevne noe.

Ordfører Trond Hoseth fra Malvik kommune tok turen til Best Western Gardermoen for å overrekke den kongelige påskjønnelsen til Arthur Mandahl som mottok påskjønnelsen med stor overraskelse og til stående applaus. Utmerkelsen ble delt ut i forbindelse med nasjonal likepersonssamling hvor i underkant av 50 tillitsvalgte var tilstede for å utveksle erfaringer og bygge kompetanse som likepersoner i ADHD Norge.

Ordfører Trond Hoseth (Ap) kunne informere om at dette var første gang i løpet av hans tre år som ordfører, at han delte ut Kongens Fortjenestemedalje og han kunne ikke understreke nok hvor høyt en slik utmerkelse henger.

Arthur Mandahl mottok utmerkelsen for bl.a. sitt utrettelige engasjement for ADHD-saken på ulike måter siden 1984. Hans engasjement i ADHD Norge skriver seg tilbake fra den tiden da organisasjonen het Foreldreforeningen for MBD-barn. Han har siden 1984 hatt en rekke sentrale verv i organisasjonen og i perioden januar 2019 – juni 2022 vært styreleder.

Arthur Mandahl er æresmedlem i ADHD Norge. Hans innsats i ADHD Norge som frivillig, likeperson, brukermedvirker, leder eller medlem i Kontrollutvalget, styreleder eller styremedlem i Landsstyret, fylkesleder eller styremedlem i ADHD Norge Sør-Trøndelag og representant inn i en rekke utvalg (nå sist i arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som jobbet med pakkeforløp og retningslinjer for ADHD) har vært formidabel.

Hele tiden har engasjementet hans for ADHD-saken vært like stort enten det gjelder likepersonsarbeid, brukermedvirkning, organisasjonsopplæring eller faglig utvikling. Han har et stort hjerte for arbeid med barn og unge og er levende opptatt av psykisk helse-feltet. Bakgrunnen for Arthur sitt engasjement i organisasjonen er at han i 1976 ble far til en datter med ADHD og moderat psykisk utviklingshemning. Arthurs familie, dvs hans kone Ragnhild og hans andre barn Kristian, har vært aktive i ADHD Norge i mange år. Kristian har vært fylkesleder i Sør-Trøndelag siden 2014.

Arthur er født i 1951 og har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet innen transport og spedisjon. I 2006 trappet han ned denne delen for å etablere «Vårres brukerstyrte senter» i Trondheim, først som et prosjekt, men fra 2008 som ett av seks regionale brukerstyrte sentre i Norge. Vårres startet som et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonene ADHD Norge (fylkeslagene iMidt-Norge), LPP Trøndelag, Norsk Tourette forening Trøndelag fylkeslag, Voksne for barn og Autismeforeningen (fylkeslagene i Midt-Norge), samt St. Olavs hospital – BUP-klinikk Enhet for fagutvikling Lærings- og mestringssenter, Lærings- og Mestringssenteret ved Tiller DPS, samt en rekke andre offentlige samarbeidspartnere. Vårres har samarbeidsavtaler med Trondheim kommune, RKBU Midt-Norge, LMS BUP-klinikk St. Olav, samt en rekke andre samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt (bl.a. NTNU).

Vårreś hovedoppgave er å arrangere kurs og drive informasjonsvirksomhet basert på erfaringskompetanse, både egen og andres, sammen med fagkunnskap. Det er også et stort fokus på selvhjelps- og mestringsarbeid, både i grupper og individuelt, både utifra selvhjelpstenkningen og recoverytenkningen. Vårres arrangerer både treffsteder, sommerleire, samtalegrupper og barne- og ungdomsgrupper.

Vårres har fire ansatte, alle i delte stillingsbrøker. Arthur har i alle disse årene vært en sentral bidragsyter nasjonalt i sitt utrettelige og engasjerte arbeidsom brukermedvirker og har hatt stor påvirkningskraft for utviklingen av brukermedvirkningsfeltet slik det er i dag, både på individuelt nivå og på systemnivå. Det hadde ikke vært noe Vårres uten Arthur og alle tilbudene som gis sluttbrukerne gjennom Vårres hadde ikke eksistert uten Arthur.

Arthur har også vært med i styret i Malvik Helsesportlag fra 1988 til 2008 og kom inn igjen i 2017 som kasserer, et verv han fortsatt innehar. Han har vært aktiv på trenersiden, som medarrangør og ledsager på turer og arrangementer. Arthur har også sittet i Idrettsrådet i Malvik i flere år og en periode som leder; alt dette som Malvik Helsesportlag sin representant i Idrettsrådet. Han fikk utmerkelsen til Sør- Trøndelag Idrettskrets, utvalg for funksjonshemmede, i 2004 «for den store innsatsen innen idrett for funksjonshemmede i mange år».

Arthur har aldri ønsket fokus og oppmerksomhet rundt egen person. Hans omsorg, tilstedeværelse og oppfølging av de menneskene som han har møtt på sin vei, har betydd mye for mange og det å møte et menneske som kan romme de fleste og tar seg god tid, er verdifullt.

Takk, Arthur, og gratulerer!

Arthur Mandahl og ordfører Trond Hoseth fra Malvik kommune

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten