ADHD Norge i møte med barneombudet

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020

ADHD Norge i møte med Barneombudet

I mars 2019 var ADHD Norge i dialogmøte med det nye barneombudet. Ombudets oppgave er å tilse at lovgivning vedrørende barns interesser etterleves, og at norske myndigheter følger forpliktelsene i barnekonvensjonen. På en måte kan man si at barneombudet både er et kontor og en person.

Inga Bejer-Engh ble utnevnt til barneombud i mai 2018. Inga Bejer-Engh er cand. jur. Hun har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett. I tillegg har hun 12 år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter, og nå kommer hun fra en stilling som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Der har hun vært siden 2014. Sammen med ombudet jobber det cirka 20 personer som gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er viktige for barn.

«Det kan ikke være sånn at hjelpen du får er avhengig av hvor du bor i landet» sier faglig rådgiver Hanne Skarsvaag. Hun understrekte viktigheten av å forebygge uønsket variasjon både i utredning og behandling av ADHD i BUP. Hun viste til rapporten fra Folkehelseinstituttet som blant annet peker på store geografiske forskjeller i forekomst, og at de nasjonale retningslinjene er for lite tydelig på hva som skal inngå i utredning og behandling av barn med mistanke om ADHD. Dermed gir den ikke tilstrekkelig veiledning til de som utfører utredningene.

Skarsvaag trakk også frem utfordringer i henhold til organiseringen av hjelpetilbudene. «I noen kommuner er foreldreveiledning lagt til barnevernet, hos andre i BUP eller kommunale helsetjenester, og noen steder i landet får man ikke tilbud om foreldretrening i det hele tatt. Det er svært viktig at barn og deres foresatte og pårørende får god kunnskap om ADHD og lærer seg verktøy for å mestre hverdagen». Hun pekte også på viktigheten av tidlig innsats i både barnehager og skoler og at enkle tiltak vil være en positiv forsterker for læringsmiljøet, uavhengig av om man har en diagnose eller ikke. Videre ser ADHD Norge behov for flere miljøterapeuter og personell med sosialfaglig kompetanse i skolene. For å bekjempe utenforskap og mobbing er det avgjørende at man har en nær dialog mellom skole, barn og foreldre. På spørsmål om hvordan man kan få til bedre og raskere utredning av barn og unge som med ADHD, viste Skarsvaag til Namsos modellen. Namsosmodellen er en tverretatlig og nasjonal modell som ble iverksatt og utprøvd i BUP Namsos i perioden 2007 til 2014. Målet med modellen har vært å få ned utredningstiden til en uke så kvaliteten på utredningen blir bedre og barn og foreldre får raskere hjelp med gode og hjelpsomme tiltak.

Les mer om modellkommuneforsøket her.

«Det er morsomt å representere ADHD Norge når man opplever så stor interesse fra Barneombudet», sier Hanne Skarsvaag etter avholdt møte.

Til venstre Morten Hendis, adm.sjef og seniorrådgiver, Inga Bejer- Engh, barneombud, Hanne Skarsvaag, faglig rådgiver ADHD Norge, Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver Barneombudet

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten