ADHD Norges høringssvar vedrørende "Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevens læring og trivsel"

Sist oppdatert
16
.
02
.
2024

ADHD Norge har følgende innspill til NOU Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevens læring og trivsel:

ADHD Norge ønsker å uttrykke vår støtte til endringstiltakene foreslått av utvalget. Vi anerkjenner viktigheten av å sikre likeverdighet i opplæringen, samarbeid og tillit mellom aktørene, samt et godt samspill mellom elever og lærere. Vi ser imidlertid også behovet for å legge til noen punkter som er spesielt relevante for barn og unge med ADHD.


1. Likeverdighet i opplæringen:


Barn og unge med ADHD besitter like evner som sine jevnaldrende, men de kan ha en senere utvikling innen regulerings- og emosjonell kompetanse. Det er avgjørende at lærere har kunnskap om dette, slik at barn og unge med ADHD møtes med realistiske forventninger i ulike opplæringssituasjoner. Dette vil styrke lærer–elev-relasjonen, som er påpekt som avgjørende for mestring og aktiv deltakelse i læringsmiljøet (jf. NOUen). Vi foreslår at kunnskap om senutvikling blir inkludert som en sentral del av lærerutdanningen og i etterutdanning for ansatte i skolen.


2. Sosial støtte og trening:


NOUen legger stor vekt på faglig støtte, men det er nødvendig å understreke betydningen av støtte, trening og veiledning i sosiale situasjoner på skolen for barn og unge med ADHD. Sosial akseptanse og tilstedeværelse av vennskap er beskyttende faktorer for positiv utvikling.


3. Digitale hjelpemidler:


I tillegg til faglig- og sosial støtte, ønsker vi å fremheve viktigheten av digitale hjelpemidler. Lærere bør ha kunnskap om ulike programmer og verktøy som kan støtte elever med ADHD i ulike læringsprosesser. Dette kan bidra til å tilpasse undervisningen på en måte som gir likeverdige muligheter for alle elever.


4. Forventninger og forebygging:


For å skape et inkluderende læringsmiljø der elevens læring og trivsel står i sentrum kreves det kunnskap og forventninger som er tilpasset for den enkelte. Dette kan bidra til å redusere utfordringer knyttet til ADHD og fremme en positiv utvikling. Vi håper at våre tilleggspunkter blir vurdert i arbeidet med endringstiltakene, og at de bidrar til å skape et mer inkluderende og tilpasset opplæringssystem for barn og unge med ADHD.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten