ADHD Norges høringssvar vedrørende forsag til endringer i helselovgivningen

Sist oppdatert
31
.
08
.
2023

ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med ADHD og deres familier. Vi arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen generelt. Vårt verdigrunnlag er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd. Vi jobber for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD. ADHD er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet som skaper funksjonsvansker i hverdagen. Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD og forekommer hos 3-5 prosent av barn i skolealder. ADHD vil vedvare inn i voksenlivet hos ca. 2/3 av de som har ADHD som barn.

Høring – forsag til endringer i helselovgivningen

ADHD Norge takker for muligheten til å gi skriftlig innspill til høringssvar vedrørende forslag til endringer i helselovgivningen. Vi vil kommentere på noen utfordringer vi ser i forslaget om disse endringene.

Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer

I høringsnotatet kommer det frem at departementet foreslår å oppheve reglene i spesialisthelsetjenesteloven §7-3 om helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 om Helsedirektoratet sin oppgave med å utvikle Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer.

ADHD Norge har forståelse for vurdering av at lovverket i utgangspunktet ikke bør inneholde bestemmelser som ikke har rettslige virkninger. I forslaget fremkommer det likevel vagt og fragmentert hvordan ansvaret skal fordeles, og om det er direktoratet sitt ansvar. ADHD Norge er bekymret for mulige konsekvenser av forslaget.

ADHD Norge er bekymret for at dersom ansvaret ikke er forankret i et felles direktorat, men kan tas inn i instruksen for etaten, eller gis som oppdrag i tildelingsbrev, at ansvaret ikke vil bli fulgt opp med felles nasjonale retningslinjer utviklet av samme organ. Dersom ansvaret kan gis som oppdrag i tildelingsbrev eller kan tas inn i instruksen for etaten, vil dette kunne resultere i ulik utvikling av nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer. Når Nasjonale retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer ikke utvikles av samme organ, er ADHD Norge bekymret for at det vil kunne bidra til enda større forskjeller mellom utredning, diagnostisering og behandling av ADHD på nasjonalt plan. ADHD Norge er bekymret for at dette vil kunne gi variasjon av tjenestetilbudet i Helsesektoren.

For helsetjenester, pasienter og pårørende er det viktig å vite hvem som har ansvar for utvikling av faglige retningslinjer og veiledere. Dette er svært viktig for å sikre like vurderinger som ligger til grunn for utredning og behandling av ADHD.

ADHD Norge mener at det bør tydeliggjøres hvem som er ansvarlig for utvikling av nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer. Dette for å unngå ansvarsfraskrivelse, og sikre en faglig forankring i utvikling av disse.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten