ADHD Norges høringssvar vedrørende forsag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

Sist oppdatert
28
.
09
.
2023

Forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

ADHD Norge har følgende innspill til nytt lovforslag:

I kunnskapsdepartementets forslag til endring av §13-3 & §13-5 i ny opplæringslov, vil økt dokumentasjonsplikt og forebyggende tiltak om fysisk inngripen kunne bidra til økt åpenhet og ivaretagelse av elevers grunnleggende rettigheter. Når det gjelder §13-4, ny lov om rett til fysisk inngripen for å avverge skade, er ADHD Norge bekymret for mulige konsekvenser av forslaget.

Straffeloven §§ 17 og 18 om nødrett og nødverge gir mulighet til å stoppe atferd der det er «fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte». ADHD Norge kan ikke se behovet for en egen paragraf i opplæringsloven om mulighet for fysisk inngripen utover dette. ADHD Norge er bekymret for at en ny lov kan legitimere økt bruk av tvang. Vi etterspør i stedet økt kompetanse om nevroutviklingsforstyrrelser, et felt det i liten grad undervises i ved lærerutdanningen og i profesjonene som jobber i team rundt barn og unge i skolen.

I høringsnotatet legges det vekt på at dagens regler er uklare. ADHD Norge kan ikke se at lovforslaget tydeliggjør disse med en ny lov om fysisk inngripen for å avverge skade. Det vil være behov for skjønnsmessige vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Kunnskap og evnen til relasjonsbygging hos de som jobber med barn og unge er avgjørende i det forebyggende arbeidet og hvordan situasjoner håndteres. Videre bør ny lovhjemmel inneholde en konkret ordlyd om klageadgang for barnet og deres foresatte. Dette for å ivareta rettsikkerheten for barnet, dersom partenes forklaringer omkring hendelsesforløp er motstridende.

ADHD Norge mener at § 13-4 om fysisk inngripen ikke bør være en del av opplæringsloven, men at §13-3 og §13-5 om forebygging og dokumentasjon ivaretar barn og unges rettigheter.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten