ADHD på arbeidsplassen

Sist oppdatert
02
.
03
.
2021
Kategori

Symptomer på ADHD kan skape utfordringer for voksne på arbeidsplassen, på lik måte som det gjør for barn på skolen. Men det finnes metoder for bedre mestring av arbeidshverdagen. Her finner du noen råd.

Det mange voksne med en ADHD-diagnose som har suksessfulle karrierer og klarer seg godt i arbeidslivet. God kartlegging av ressurser og utfordringer er viktig med tanke på hensiktsmessig tilrettelegging, valg av yrke og arbeidsoppgaver. Det er store individuelle variasjoner i funksjonsnivå, noen trenger ikke tilrettelegging i det hele tatt, mens det for andre er helt avgjørende for at de skal kunne delta i arbeidslivet. Det er viktig å kartlegge sterke sider, ressurser og evner, samt hva som motiverer. For enkelte kan ADHD-symptomer i kombinasjon med tilleggsvansker representere betydelige arbeidshindre. Utfordringene kan for eksempel være svake kommunikasjonsferdigheter, distraksjon, utsettelse og vanskeligheter med å utføre sammensatte oppgaver og prosjekt.

Mange tiltak

Dersom man står i fare for å falle ut av arbeidslivet, sliter med å beholde jobber eller komme inn på arbeidsmarkedet, har NAV til enhver tid ulike tiltak å vurdere for den enkelte med tanke på avklaring, tilrettelegging/oppfølging og arbeidstrening. Hvilke tiltak som er tilgjengelig i NAV, kan variere noe mellom steder i landet. Hvem det er som skal følge opp personen med ADHD, vil variere basert på NAV sin organisering. Det skal gis hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Avklaring og oppfølging kan enten gjøres av NAV-veileder, eksterne tiltaksleverandører eller jobbkonsulenter. Noen steder har NAV også egne arbeidspsykologer, og man kan booke time dit gjennom sitt lokale NAV-kontor.

Lær hvordan du kan leve med diagnosen

For å forstå hvordan ADHD-symptomer kan påvirke både hverdag og arbeidsliv, er det også viktig å lære seg hvordan man kan leve med diagnosen. Stadig flere DPS har startet opp psykoedukative gruppekurs, med dette som utgangspunkt. ADHD Norge arrangerer også flere aktiviteter og temadager i de enkelte fylkeslag for å bidra til mer kunnskap om diagnosen. Det er likevel viktig å huske at en diagnose er individuell, derfor har mennesker med ADHD ulike vansker og utfordringer.

I et ordinært arbeidsforhold kan tilrettelegging av arbeidsplassen falle inn under arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt. Etter arbeidsmiljølovens § 4-6 har arbeidsgiver en særlig plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som har fått nedsatt funksjonsevne. Det kan likevel være lurt å kartlegge arbeidsstedets ordinære arbeidsmåter og rutiner for å se om disse kan gjøres mer «ADHD-vennlig», før man vurderer om det er nødvendig med spesialisert tilrettelegging og hjelp. Åpenhet og kunnskap om ADHD og at arbeidsgiver kjenner til den enkeltes behov for tilrettelegging, kan være en vesentlig suksessfaktor.

Eksempler på utfordringer hos voksne med ADHD:

 • Sortere, prioritere, planlegge
 • Selvdisiplin
 • Multitasking – håndtere flere samtidige arbeidsoppgaver
 • Tidsplanlegging, tidsberegning, overholde tidsfrister
 • Utsetter ting
 • Kan bare jobbe under tidspress
 • Kjeder seg, går lett lei
 • Avhengig av at andre holder orden
 • Igangsetting og gjennomføring
 • Varierende yteevne
 • Humørsvingninger og sinneutbrudd

Nedenfor skisseres noen råd som kan være sentrale elementer i tilretteleggingen på arbeidsplassen.

 • Oversikt, struktur og planleggingshjelp
 • Skap forutsigbarhet og oversikt gjennom avtaler, regler, tidsplaner (dagsplaner, ukeplaner), manualer/oppskrifter, sjekklister og ulike former for skriftlig støtte
 • Tidsplanlegger, dagbok, smarttelefon, nettbrett, nettbaserte kalendere, PC mv.
 • Unngå tidspress og stress gjennom tidsrammer som hjelp til å organisere tidsbruk
 • Individuell tilpasset opplæring, det kan være utfordrende med gruppeopplæring
 • Klare tilbakemeldinger og konstruktive tilbakemeldinger
 • Legg inn jevnlige pauser (etter ca. 45 min)
 • Sorteringshjelp
 • Gi hjelp til å prioritere, særlig i overgangsfaser
 • En og en oppgave om gangen, ikke flere samtidig
 • Forståelse av hva som er viktig og hva som er uviktig
 • Betydningen av helhet/detaljer – skille kjernevirksomhet fra mindre viktige gjøremål
 • Skriftlig informasjon
 • Klare, skriftlige kriterier for hvordan noe skal gjøres, og når arbeidet er fullført (oppstart, utførelse, rekkefølge på oppgavene, avslutning)
 • Forberede arbeidsmøter med klar skriftlig struktur og plan for hva som skal tas opp og drøftes
 • Klargjøre hva som forventes i gitte situasjoner. Lage skriftlige regler.
 • Mulighet for å spørre skriftlig ved for eksempel e-post, SMS m.m.
 • Støtteperson/mentor
 • Klar struktur mht. kontaktpersoner og hvilke personer som har ansvar for hva
 • Rydde i misforståelser og gi tydelige sosiale regler
 • Lær å si fra når ting blir vanskelig, bruk gjerne mentor
 • Fysiske og sosiale omgivelser
 • Vær oppmerksom på plassering i rommet når det gjelder støy og belysning
 • Sus fra ventilasjon eller lys som blender kan være forstyrrende
 • Ørepropper eller filterbriller kan være til god hjelp

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten