ESSENCE – flere typer vansker samtidig

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020
Kategori

ESSENCE innebærer at et barn som tidlig viser vansker i sin utvikling, gjerne har flere typer vansker samtidig. Tidlig innsats er nødvendig og gjøres via helhetlig kartlegging og tilrettelegging.

ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Begrepet ble lansert av Christopher Gillberg, en svensk professor og psykiater. Med begrepet menes: Tidlige observerbare symptomer hos barn som medfører bekymring og henvisning til hjelpeapparatet, for eksempel helsestasjon og PPT før skolealder. Symptomene kan ha vedvart fra uker til måneder. 

ESSENCE er også et paraplybegrep som omhandler vansker hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, veldig ofte har vansker innenfor flere områder. ESSENCE innebærer derfor at det er viktig med bred kartlegging og en helhetlig tilnærming i tilrettelegging og tilpasning. Slik kan barn som viser tidlige vansker få hjelp.

Bekymringen kan være sentrert om en eller flere av følgende områder

 • allmenn utvikling
 • motorikk
 • språk og kommunikasjon
 • sosial interaksjon/kontakt
 • aktivitet og impulsivitet
 • uoppmerksomhet/konsentrasjon
 • atferd
 • humør
 • søvn
 • matinntak
 • sensoriske reaksjoner (overfølsomhet/underfølsomhet)

Barna som viser vansker innenfor disse områdene før skolealder, vil senere kunne tilfredsstille kriteriene for ulike diagnoser, se listen under. Når man legger sammen forekomsten av de ulike diagnosene, antar man at totalforekomsten av ESSENCE-problematikk hos barn i førskolealder er ca ti prosent.

Diagnoser som barn med vansker innenfor de ulike utviklingsområdene senere kan få er:

 • Autismespekterforstyrrelser
 • ADHD (med eller uten atferdsvansker)
 • Tourettes syndrom
 • Psykisk utviklingshemming
 • Utviklingsmessige språkvansker
 • DCD (motoriske koordinasjonsforstyrrelser, tidligere kalt dyspraksi)
 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
 • Selektiv mutisme
 • Ulike syndromer (FAS, Prader Willis, Angelmanns Syndrom, Fragilt X-syndrom, Down Syndrom eller andre «sjeldne» syndromer som skyldes genfeil eller tidlige skader på nervesystemet)
 • Epilepsitilstander
 • PANS/PANDAS

ESSENCEs betydning for hvordan vanskene forstås

ESSENCE-perspektivet innebærer at det er viktig ikke nødvendigvis å la en enkelt avdekket vanske forklare de fleste aspekter av et barns vanskebilde. Eksempelvis at et barns språkvansker alene forklarer vansker med samhandling og uro. Språkvansker ved to og et halvt års alder kan være kjennetegn på en mer sammensatt problematikk. Barn som ved to og et halvt år tilfredsstiller kriteriene for DLD (Developmental Language Disorder/ utviklingsmessige språkvansker), vil senere også kunne tilfredsstille kriteriene for eksempel en ADHD- eller autismespekter-diagnose. På denne måten kan man hos mange barn se at språkvanskene opptrer sammen med andre vansker. ESSENCE-perspektivet innebærer at man bør forvente at tidlig avdekkede, sammensatte vansker overlapper hverandre.

Tidlig innsats er avgjørende

Konsekvensen av et ESSENCE-perspektiv er at det kan ligge flere vansker til grunn for den atferden man observerer. Det blir dermed også viktig at barn tidlig får mulighet til en grundig, helhetlig kartlegging. Kartleggingen vil igjen gi et grunnlag for tilpasning av omgivelsene og undervisningssituasjonen for å skape et utviklingsfremmende miljø for barnet eller eleven. Voksenpersoner og omgivelsene rundt barnet bør kompensere for alle de vanskene som er avdekket, samt støtte opp om barnets/elevens ressurser.

Teksten er hentet fra Statped sine nettsider. 

Hvis du vil lese mer om ESSENCE, kan du gå til Nettsidene til Gillberg Centre v/Universitetet i Gøteborg.

← Tilbake til oversikten