Høring av ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikheter blant barn.

Sist oppdatert
29
.
04
.
2024

Høring av ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp – Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikheter blant barn. Referanse: 24/1402

ADHD Norge støtter ekspertgruppens forslag om å styrke barnehagen og skolen, som utvilsomt er barn og unges viktigste utviklingsarenaer. Vi anerkjenner betydningen av å styrke bemanningen, ha fokus på overganger, og å fremme samarbeid og øke kvaliteten gjennom profesjonsutvikling. Samtidig ser vi behovet for å inkludere spesifikke punkter knyttet til barn og unge med ADHD, spesielt innenfor temaene sosioemosjonelle ferdigheter og reguleringsferdigheter.

Spesifikke kommentarer knyttet til barn og unge med ADHD

Ekspertgruppen påpeker at ADHD er den faktoren som svekker skoleprestasjoner negativt i alle fag, og at ADHD er høyt representert i gruppen med lavere sosial bakgrunn. Videre påpekes det at barn med ADHD og høyt utdannede foreldre gjør det bedre enn barn uten ADHD med lavt utdannede foreldre.
ADHD har en sterk arvelig komponent. Barn med ADHD som vokser opp med lavere sosial bakgrunn har derfor flere risikofaktorer i møte med utdanningssystemet. Personalet i barnehage og skole med solid kunnskap om typiske vansker og utfordringer som følger ADHD, vil stå bedre rustet til å møte barna og deres foresatte med trygghet, åpenhet og aksept, noe som er avgjørende for å etablere trygge relasjoner.

Forskningsbasert tilnærming:

Forskning viser at barn med ADHD har en forsinket utvikling innen regulerings- og emosjonell kompetanse. Videre at de tidlig opplever å bli misforstått i ulike sosiale situasjoner, og i større grad enn andre barn opplever avvisning og negative tilbakemeldinger fra jevnaldrende og voksne. Dette resulterer i at mange barn med ADHD slutter å ta initiativ, føler at de ikke strekker til og tidlig opplever utenforskap. Både foresatte og lærere rapporterer om flere konflikter og vanskelige situasjoner i sin
relasjon til barn med ADHD. Ekspertgruppen påpeker at økt kunnskap er en nøkkelfaktor. For å styrke barnets ferdigheter må de som jobber tett på barnet ha flere og mer målrettede tiltak som eksempelvis veiledet lek både i barnehage og skole. Vi vil her påpeke at forskning viser at ulike intervensjoner innen sosial kompetanse ikke har vist god effekt på barn med ADHD, men å styrke kunnskapen hos de ansatte og å styrke barnegrupper og klassemiljøet kan bidra til stabile rammer og økt mestring. Mange elever med ADHD uttrykker også at de opplever det sterkt stigmatiserende å tas ut på grupper, og er sårbare for å skille seg ut. Økt bemanning, styrking av klassemiljøet med nok ressurser og rett kompetanse vil kunne bidra til en god og trygg læringsarena der utviklingen og støtten skjer i fellesskapet.

Utdanning og profesjonsutvikling:

Vi vil påpeke at kunnskap om vanlige vansker hos barn med ADHD i barnehage- og lærerutdanningen og innen profesjoner som jobber tett på barns oppvekstarenaer er like avgjørende som økt bemanning og spissede intervensjoner. Diagnosens kompleksitet og variasjon, samt hyppigheten av komorbide tilstander, må møtes med innsikt for å kunne utgjøre en forskjell. ADHD Norge takker for mulighet til innspill, og ser frem til at våre innspill blir vurdert i det viktige arbeidet som gjøres for et jevnere utdanningsløp.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten