Ingen sammenheng mellom ADHD og jobbdeltakelse

Sist oppdatert
18
.
12
.
2020
Kategori

Psykiater Espen Anker har publisert en studie, der han har sett på sammenhengen mellom jobbdeltagelse og ADHD-symptomer. Sammen med Anne Halmøy og Trond Heir mener de funnene er oppmuntrende for personer med ADHD.

Studien er nylig er publisert i tidsskriftet: ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders og stiller spørsmålet: Hva fremmer og hemmer sannsynligheten for å være i arbeid hos personer med ADHD?

Studier har vist at det å ha ADHD øker risikoen for å falle utenfor arbeidslivet. Studier av yrkesaktivitet har også vist at ansatte med ADHD presterer dårligere, slutter eller blir sagt opp oftere enn personer uten ADHD. De negative konsekvensene av en nedsatt evne til å håndtere et arbeidsliv har både personlige og samfunnsøkonomiske kostnader. Det var imidlertid mindre kunnskap om hvilke faktorer som utmerker seg for yrkesaktivitet hos voksne med ADHD.

- I vår studie ønsket vi å undersøke flere faktorer som kan være relatert til yrkesaktivitet. Vi undersøkte om kjønn, alder, sivilstand, det å bo med barn, IQ eller utdanningsnivå var assosiert med yrkesaktivitet. Vi undersøkte også om tidligere alvorlig depresjon, samt symptompresentasjon og alvorlighetsgrad av ADHD var assosiert med yrkesaktivitet, sier Espen Anker.

- Vi fant ut at arbeidsdeltakelse var knyttet til det å være mann, være gift eller samboer, og leve med barn, samt en livshistorie uten alvorlig depresjon. Alder, utdanning, ADHD-subtype og ADHD-symptom alvorlighetsgrad var ikke signifikant forbundet med arbeidsdeltakelse. Det var heller ikke IQ, fortsetter Espen Anker.

Samlet kan man si at arbeidsdeltakelse hos voksne pasienter med ADHD ser ut til å være mer forbundet med sosiale karakteristika og en historie uten depresjon, enn med IQ, ADHD subtype eller ADHD symptom alvorlighetsgrad.

- Arbeid er jo et konkret mål på funksjon. Min tolkning av våre resultater er at det spiller liten rolle hva slags ADHD du har, eller hvor mye ADHD du har, eller hvilken intelligens du har. Det som betyr noe for om du med ADHD er i jobb i dag, er din evne til å ha kjæreste og ta ansvar for barn. Dette sier mer om din personlighet enn noe annet, fortsetter han.

Depresjon

Alvorlig depresjon tidligere i livet økte risikoen for ikke å være i jobb i dag. Anker viser til en studie fra USA som har sett på hvilke faktorer som beskytter mot depresjon. God behandling av ADHD reduserer risikoen for depresjon.

- At du ikke har en historie med alvorlig depresjon, er tankevekkende. Det er inspirerende når det kommer til  behandling og veiledning til foreldre med barn med ADHD. Det er viktig å føle at man er ok som man er, er bra nok selv med ADHD, og hjelpes inn i det voksne livet på tross av sin uro osv. Hvis jeg skal gi et råd til foreldre med ADHD barn: Minimer kjefting og øk selvfølelsen. Det betyr i klartekst å fortelle ditt barn at du elsker det slik det er. De med ADHD som føler seg elskbare, er de det går best med, hvis arbeid er et mål, da, sier Anker.

Familieliv

Studien indikerer at sosiale forhold som å være gift eller samboer, eller bo med barn, kan innebære stabilitet og støtte som kan bidra til å fremme yrkesdeltagelse. Dette er i tråd med tidligere funn om at opplevd støtte og positiv holdning fra familie og omgivelser er viktig for yrkesdeltagelse.

Alternativt kan økt inntekt og sosial status som følger med det å være i arbeid, gi større muligheter for et vellykket familieliv. Det kan også være sosiale forhold, eller individuelle egenskaper som bidrar til å øke både familiedeltagelse og yrkesaktivitet. For eksempel opplever voksne med ADHD over tid mer ustabilitet i familielivet enn voksne uten ADHD, noe som kan tyde på at funksjonsvansker knyttet til ADHD kan føre til lavere deltakelse i både arbeidsliv og familieliv.

- I vår studie var det en klar sammenheng mellom høyere utdanning og yrkesdeltagelse, noe som var uavhengig av IQ. Det at IQ-nivå ikke var relatert til yrkesdeltakelse etter justering for andre faktorer, synes oppløftende for å fremme høyere utdanning hos alle pasienter med ADHD, sier Anker.

- Det var noe overraskende at verken symptompresentasjon eller alvorlighetsgrad av ADHD var assosiert med arbeidsdeltakelse, med tanke på at tidligere studier gjentatte ganger har vist sammenheng mellom ADHD og lavere arbeidsdeltagelse. Hos personer med ADHD kan konsentrasjonsvansker, uro og impulsivitet medføre vansker med å oppnå høyere utdanning, samt å skaffe seg, eller beholde en jobb, fortsetter Anker.

Mange deltagere

Undersøkelsen tok utgangspunkt i 1 050 pasienter som ble diagnostisert med ADHD i Ankers private spesialistpraksis mellom 2005 og 2017. Av disse sa 813 seg villige til å delta i studien.

Personene i Ankers studie var i gjennomsnitt 36,9 år, og 48,5 prosent var kvinner. 55,3 prosent av kvinnene og 63,7 prosent av mennene var i jobb da studien startet. Andre studier, med ADHD-pasienter som behandles i det offentlige helsevesenet, har funnet bare 40 prosent i arbeid. I en normalbefolkning er arbeidsdeltagelsen på 70-80 prosent.

ADHD ble diagnostisert i henhold til DSM-IV-kriteriene. ADHD-symptomer, som konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet, er kartlagt ved selvrapporteringsskjema for voksne, Adult Self-Report Scale (ASRS).

Alvorlighet av ADHD ble definert ut fra ASRS-skår hos 567 av pasientene. De fleste av deltagerne i studien fikk diagnosen som voksne.

ADHD hos voksne er assosiert med lavere yrkesdeltagelse. Sosial tilhørighet og høyere utdanning synes å medføre økt arbeidsdeltagelse, mens alvorlig depresjon gjennom livet har motsatt virkning. Studien fant ingen sammenheng mellom yrkesdeltakelse og IQ, eller alvorlighetsgrad av ADHD.

Studien kan du lese her:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12402-018-0260-2.pdf

Komorbiditet

Personer med ADHD har ofte andre psykiske lidelser i tillegg (komorbiditet). Det finner også Anker i sin første studie, som ble publisert i tidsskriftet BMJ Open tidligere i 2019. Andelen voksne med ADHD som hadde minst én annen psykisk lidelse i tillegg, var på 53,5 prosent.

Høyere utdanning og jobbdeltagelse var forbundet med lavere forekomst av komorbide lidelser, mens kjønn, alder, sivilstatus, det å ha barn eller være bosatt i en by ikke hadde sammenheng med komorbiditet. Heller ikke IQ, målt hos 526 av de 813 pasientene i studien, var forbundet med jobbdeltagelse.

Yrkesaktivitet var i studien lavere enn i den generelle norske befolkningen. Dette er i tråd med definisjonen av selve ADHD-diagnosen, en lidelse som forårsaker funksjonsvansker på flere livsområder. 

Studien kan du lese her:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855175/

Referanser: 

1. Anker, E., Halmøy, A., & Heir, T. (2019). Work participation in ADHD and associations with social characteristics, education, lifetime depression, and ADHD symptom severity. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 11(2), 159-165.

2. Anker, E., Bendiksen, B., & Heir, T. (2018). Comorbid psychiatric disorders in a clinical sample of adults with ADHD, and associations with education, work and social characteristics: a cross-sectional study. BMJ open, 8(3), e019700.

Arbeid er jo et konkret mål på funksjon. Min tolkning av våre resultater er at det spiller liten rolle hva slags ADHD du har, eller hvor mye ADHD du har, eller hvilken intelligens du har, sier Espen Anker.

Espen Anker. (Foto: Privat)


– Arbeid er jo et konkret mål på funksjon. Min tolkning av våre resultater er at det spiller liten rolle hva slags ADHD du har, eller hvor mye ADHD du har. Det som betyr noe for jobbdeltagelse, er for eksempel evnen til å få seg kjæreste og kunne ta ansvar for barn, sier Espen Anker.
– Arbeid øker status, sosial makt og økonomisk uavhengighet, og er et viktig aspekt ved mental helse. Et overordnet mål bør derfor være å hjelpe voksne med ADHD til å komme i arbeid, og fortsette å jobbe, sier Espen Anker.Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten