Innspill til høring av ny pengespillforskrift

Sist oppdatert
02
.
08
.
2022

ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med ADHD og deres familier. Vi arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen generelt. Vårt verdigrunnlag er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd. Vi jobber for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD.

Innspill til høring av ny pengespillforskrift

ADHD Norge takker for muligheten til å gi skriftlig innspill til ny pengespillforskrift. Vi er positive til at denne nye forskriften er ment å erstatte gjeldende forskrifter vedtatt med hjemmel i lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven, og at disse tre lovene vil bli erstattet av ny pengespillov som er mer konkret og der ansvarligheten styrkes.

ADHD kjennetegnes som en skjult funksjonsnedsettelse og kan være vanskelig å forstå. Symptomer på ADHD er uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Selv om symptomtrykk varierer fra person til person, vil mennesker med ADHD i stor grad trenge mer tilrettelegging og oppfølging, enn andre mennesker, da de eksekutive funksjonene er nedsatt. En del kan være styrt av øyeblikkets tanker og emosjoner og til tider ikke tenke langsiktig. Mennesker med ADHD er sårbare for alle typer avhengighet, herav også spillavhengighet. Flere av våre medlemmer forteller om impulsive handlinger både når det gjelder kredittkort, forbrukslån, netthandel og pengespill. Her kan det lett gå over styr, regninger blir lagt i en skuff og man klarer ikke ordne opp på egen hånd. Når slike situasjoner oppstår, trenger mange voksne med ADHD hjelp til å ordne opp. På bakgrunn av dette er ADHD Norge positive til den nye pengespillforskriften, med noen presiseringer. Viser også til høringsinnspill fra Spillavhengighet Norge, Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for spill forskning, Barne- og familiedepartementet og Stiftelsen DAM.

- ADHD Norge støtter prinsippet om tapsgrenser. Likevel mener vi at grensen på 20.000 kroner pr. mnd. er for høy og kan påføre stor økonomisk skade. For noen kan selv relativt lave tap i løpet av kort tid utgjøre en stor risiko for enkeltes personlig økonomi, dersom man ikke har egnede tiltak som fanger opp slike forhold i tide.

- Den nye pengespilloven har blant annet som mål å motvirke spilleproblemer og forhindre kriminalitet i forbindelse med pengespillvirksomheten. For å nå slike mål må uavhengige aktører ha mulighet til å generere kunnskap om virkningen av pengespill i Norge. På bakgrunn av dette mener ADHD Norge at lagringstiden av personopplysninger på 10 år bør opprettholdes, og kunne deles med forskningsmiljøer, så fremt sistnevnte oppfyller visse basisvilkår (som forskerkompetanse/doktorgrad, etisk godkjenning og forsvarlig datahåndtering).

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten