Å lære å leve med: Kort & godt om ADHD – opplæring for barn og unge

Sist oppdatert
15
.
02
.
2021
Kategori

Kort & godt om ADHD er et kurs for barn og unge, og er utviklet av Bente Knutsen. Kurset skal implementeres i BUP og bidra til at barn og unge får mer kunnskap om sin ADHD. Vi har tatt en prat med Bente om både kurset og ADHD.

Bente Knutsen er utdannet førskolelærer, med mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har jobbet store deler av sin yrkeskarriere i barnehage, både som pedagog, pedagogisk leder og spesialpedagog. De siste to årene har hun jobbet ved BUP Nidarø i Trondheim, og tar for tiden spesialistutdanning i klinisk pedagogikk ved RBUP. 

- Min interesse for ADHD begynte da jeg fikk mistanke om at min eldste datter kunne ha diagnosen. Vi hadde mistanken allerede da hun gikk i barnehagen, noe som ble forsterket etter oppstart i skolen. Vi tok kontakt med BUP da hun gikk i tredje klasse, og etter en lang utredningsprosess fikk hun diagnosen som 12-åring. Dette ble mange år med ubesvarte spørsmål som jeg stadig søkte svar på. Jeg leste det meste jeg kom over om diagnosen, i et forsøk på å prøve å forstå og for å få forklaring på det som var vanskelig. Noe greide jeg å lese meg frem til på egen hånd, andre spørsmål fikk vi svar på gjennom utredningen i BUP, men enkelte ting følte jeg aldri jeg fikk helt svar på. Da jeg skulle skrive min masteroppgave i spesialpedagogikk, valgte jeg derfor å se nærmere på hvilke behandlingsmetoder som finnes for personer med ADHD, og hvilken effekt disse har. Det var gjennom denne prosessen jeg ble bevisst viktigheten av psykoedukasjon i behandlingen av personer med ADHD.

Hva er bakgrunnen til hvorfor du ønsket å lage et kurs for barn og unge med ADHD

 -Da jeg begynte å jobbe som pedagog i BUP, var jeg i sluttspurten på min masteroppgave. Jeg hadde da tilegnet meg mye kunnskap om hvilken behandling som anbefales for personer med ADHD, blant annet at psykoedukasjon anbefales som første steg i behandlingsarbeidet. Jeg ble derfor overrasket da jeg begynte i BUP og erfarte at det ikke eksisterte noe godt materiell til bruk i psykoedukasjon for barn og unge med ADHD. Mitt inntrykk var at den psyko-edukasjonen som ble gitt, var opp til hver enkelt behandler, og ble derfor ulik alt etter hvilken klinikk man var i, eller hvilken behandler man mottok opplæringen fra. Jeg tok derfor kontakt med BUP Fagenheten ved St. Olavs hospital, med ønske om å få på plass et mer standardisert psykoedukasjonsmateriell. Dette for å sikre pasienter en grundig opplæring i sin diagnose, og et mest mulig likestilt behandlingstilbud. Jeg ble da utfordret til å søke på interne prosjekt-

midler og utarbeide det materialet jeg hadde sett for meg. Jeg tok utfordringen og søkte midler. Det siste året har jeg fått arbeide med dette prosjektet i 20 % av min stilling ved BUP.


Hvordan har arbeidet med kurset Kort og godt om ADHD foregått?

I forkant av prosjektarbeidet hadde jeg gjort meg noen tanker om hvordan dette skulle ut-formes. Jeg hadde blant annet bestemt meg for at det skulle lages en flip-over-bok, som enkelt kunne settes på bordet mellom pasient og behandler. På den siden som er vendt mot barnet, ønsket jeg å ha en visuell fremstilling av temaet, og på siden som er vendt mot behandler, skulle instruksjoner og manus stå skrevet. På denne måten ønsket jeg å sikre at barn og ungdom fikk grundig opplæring i sin diagnose, på en konkret og visuell måte. Samtidig ville det kunne forenkle behandlernes hverdag ved at man har et ferdig behandlingsopplegg klart til bruk. Disse planene har jeg holdt på hele veien, og boka skal snart sendes til trykk. Hovedinnholdet i boka er: kjernesymptomene hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet, behandling, tilleggsvansker, mestringsstrategier, livsmestring, nettressurser og støtteordninger.

Da arbeidet med prosjektet startet opp, var fokuset i første omgang å finne frem til aktuell teori og kunnskap til bruk i opplæringen. Da dette var innhentet og satt i system, ble målet å gjøre innholdet mest mulig tilpasset og brukervennlig. Jeg jobbet da endel med formuleringer, avgrensninger og oppsett. I tillegg til den teoretiske opplæringen som formidles, er det også fokus på barnets egne tanker og erfaringer med ADHD. Gjennom opplæringsopplegget dukker det jevnlig opp grublespørsmål og arbeidsark, som er utarbeidet med utgangspunkt i de temaene vi snakker om. Her får man reflektert sammen rundt ulike problemstillinger, styrker og hverdagsfungering. Slik ønsker man at opplæringen skal tilpasses den enkelte, og bli mest mulig personlig og konkret. Alle med ADHD er jo ulike, og individuell tilpasning blir derfor viktig. Man tenker også at barn lærer lettere ved å delta aktivt i opplæringen.

Når det gjelder illustrasjonene som benyttes i boka, er disse utarbeidet av Headspin as, ved Stein Likvern. Jeg kom tidlig i kontakt med Likvern, som har gjort en god og grundig jobb med illustrasjonene. Jeg hadde i forkant av møtene med Likvern gjort meg noen tanker rundt hvordan man best mulig skulle skissere den teorien som formidles. Blant annet hadde jeg skapt figur-navnene Krible, Kjapp og Kaos, som skal illustrere de tre kjernesymptomene ved ADHD: hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet. Gjennom godt samarbeid med Likvern ble disse tre figurene gradvis utviklet til de tre vi er kommet frem til i dag. 

Gjennom arbeidet med prosjektet har jeg også vært så heldig å ha en kompetent ressursgruppe med på laget som har gitt meg tilbakemeldinger og innspill underveis i prosjektet. Ressursgruppa har bestått av erfarne leger og psykologer i BUP. Jeg har også fått god hjelp og nyttige innspill fra ADHD Norge og RKBU.

Hva er målet med kurset?

Målet med opplæringen er at barn og unge skal få en bedre forståelse av hva ADHD er, og ikke minst hva de selv opplever som styrker og utfordringer ved sin diagnose. Min erfaring er at barn som nylig har fått en ADHD-diagnose, ofte har hørt om ADHD, og kjenner gjerne noen som har diagnosen. Utover dette har de lite kunnskap om hva ADHD er, hva det innebærer, og hvordan dette oppleves ulikt fra person til person. Ved at de får en bedre forståelse av 

diagnosen, ønsker man at barna skal bli bedre rustet til å mestre sin hverdag. Gjennom opplæringen vil de i tillegg til vanskeområder også lære mye om ressurser og mestringsstrategier. Det å finne ut hva man er god på, og hva som fungerer bra, er vel så viktig som å snakke om det som er vanskelig.

Kursmateriellet er til trykk i disse dager, og skal deretter prøves ut av noen behandlere i klinikk, før det blir tilgjengelig for salg om ca 6 mnd.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten