Minoritetsspråklige barn i barnehage

Sist oppdatert
04
.
09
.
2019

Minoritetsspråklige barn er barn der den ene eller begge foreldre har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk. Adoptivbarn som kommer til Norge i femårsalderen, skal også tas med dersom de er elever på barnetrinnet.

Pedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ADHD i barnehagen

De pedagogiske tiltakene kan ikke vurderes uavhengig av personalets multikulturelle eller flerkulturelle kompetanse. Den flerkulturelle kompetansen vil si personalets evne til å kjenne seg selv, kjenne sin egen kultur og kjenne kulturelle variasjoner i egen kultur som innebærer:

 • reflektere over seg selv i forhold til andre
 • å ha bevisst forhold til egne tanker, ideer og holdninger, samt evnen til å ta minoritetsbarnets og familiens perspektiv

En slik kultursensitiv tilnærming fra barnehagepersonalet vil gi mange minoritetsspråklige barn, og spesielt de med ADHD, muligheten til å utvikle et positivt syn på seg selv, sin familie og sitt eget språk. Personalets kultursensitive møte med minoritetsspråklige barn og deres foreldre kan bidra til at barnet får mulighet til å utvikle sosiale kompetanser til å ferdes på arenaer der normer og verdier varierer. De lærer å forholde seg til ulike referanserammer og sosiale koder.

Barnehagepersonalets oppgaver:

 • Være en god pedagog
 • Være en tydelig og trygg voksenperson for barnet
 • Gi barnet gode arenaer for mestring

Aktuelle pedagogiske tiltak

Noen sentrale prinsipper for å legge til rette en god barnehagehverdag for minoritetsspråklige barn med ADHD:

 • Skape trygghet og tillit
 • God dialog med foresatte – bruk tolk
 • Gjør barnet kjent med avdelingen og etter hvert hele barnehagen
 • Gi barnet mulighet til å etablere tilknytning og tillitsforhold til få personer i starten
 • Hjelp barnet til å utvikle lekferdigheter 

Har minoritetsspråklige barn med ADHD-diagnose rett til prioritert opptak?

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritert opptak i barnehage etter barnehagelovens § 13. Det må ligge en sakkyndig rapport som dokumenterer at barnet har ADHD, og at dette medfører nedsatt funksjon
 • Barnehagen skal ta hensyn til barnets alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur jamfør § 2-3
 • Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 12a. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året foreldre søker om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august i året de fyller ett år.

Se temaheftene:

Målet med dette temaheftet er å gi inspirasjon i arbeidet med å legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene.

Heftet omhandler barnehagenes innhold, arbeidsmåter og oppgaver i et flerkulturelt perspektiv.

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten