Rettigheter i arbeidslivet for deg som har ADHD

Sist oppdatert
04
.
10
.
2023

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til at arbeidsmiljøet i ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Dette innebærer også at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne delta i arbeidslivet ut fra sine faglige kvalifikasjoner og preferanser, og ikke ut fra hvilke arbeidsplasser som er tilgjengelig for den enkelte.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Arbeidssøkere og arbeidstakere har en rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Målet er å sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet på lik linje med andre.

Arbeidsgiver skal vurdere hvilke tilretteleggingstiltak som trengs for å imøtekomme arbeidssøker eller arbeidstakers behov. For eksempel kan det bety at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidstid eller arbeidsoppgaver, eller av fysiske forhold som dørterskler eller installering av heis. 

Retten til individuell tilrettelegging gjelder så fremt tilretteleggingen ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Manglende individuell tilrettelegging kan være diskriminering.

Rettighetssenteret

Dersom du trenger ytterligere råd vedrørende tilrettelegging på jobb og dine rettigheter i arbeidslivet, kontakt Rettighetssenteret eller Likestillings- og diskrimineringsombudet.

NAV

I NAV-loven § 14a heter det at «alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering». Brukeren skal få en skriftlig vurdering av a) sine muligheter for å komme i arbeid b) hva slags arbeid som skal være målet c) behovet for bistand for å komme i arbeid d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren. Dersom man som følge av nedsatt funksjonsevne trenger bistand til å få eller beholde en jobb, har NAV en rekke ulike arbeidsrettede tiltak. NAV vil i første rekke gjøre en grundig vurdering av mulighetene på arbeidsmarkedet gjennom en arbeidsevnevurdering dersom det er behov for det. Dette kan være aktuelt dersom man for eksempel har vært lenge utenfor arbeidslivet, eller dersom man søker om arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller Kvalifiseringsprogrammet. Dette vil igjen kunne resultere i at man i felleskap utarbeider en aktivitetsplan med aktuelle aktiviteter for å komme i arbeid, for eksempel:

 • Arbeidspraksis
 • Behandling/rehabilitering
 • Kurs/utdanning
 • Tilrettelegging av arbeidsplass
 • Sosial trening og mestring

Veiledningsheftet «Arbeidssøkere med ADHD»

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Målgruppene for heftet er ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende.

 

Arbeidsavklaringspenger

Det kan være aktuelt med arbeidsavklaringspenger mens man er:

 • Under aktiv behandling
 • Under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
 • Under arbeidsutprøving
 • Under oppfølging av NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt
 • Under utarbeidelse av aktivitetsplan
 • I påvente av aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak
 • Mens en uføresak blir vurdert
 • Student med behov for behandling for å kunne gjenoppta studier

Mer informasjon om arbeidsavklaringspenger se Nav sine nettsider 

Tiltak for å komme i jobb

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler. Her kan du lese litt om hva de enkelte tiltakene og virkemidlene innebærer.

Avklaring

Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet. Avklaring kan innebære ekstra hjelp til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din.

For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Nyttig å vite:

Hvis du får en stønad til livsopphold – for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Dette kan være en mentor på arbeids- eller studieplassen eller støtte fra en veileder. For mer informasjon, se Nav sine nettsider  

Arbeidsrettet helsetilbud

NAV kan hjelpe til med behandling og rehabilitering slik at du kan komme i jobb så fort som mulig.

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen din, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet.

Er du sykmeldt og har en lettere psykisk lidelse, kan du få behandling hos behandling hos psykolog eller psykiater. Hvis du har en kombinasjon av lettere psykiske og fysiske plager, kan du få behandling hos psykolog eller psykiater, og legespesialist eller fysioterapeut. For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Arbeidsutprøving

Hvis du vil prøve deg i en bestemt type jobb en kort periode, trenger opplæring, eller ønsker en referanse mens du søker vanlig jobb, kan du søke om å få arbeidstrening. Det finnes tiltak for deg som har lite arbeidserfaring, eller deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Tilskudd til lønnsutgifter

Lønnstilskudd vil si at arbeidsgiveren får dekket en del av lønnen din. NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker. Det kan også være aktuelt ved kronisk sykdom eller graviditet som fører til stort sykefravær.

For mer informasjon, se nav sine nettsider

Kvalifisering

NAV har tiltak for deg som trenger mer kompetanse før du kan konkurrere på arbeidsmarkedet på linje med andre. Opplæringen er vanligvis arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller jobbklubb. For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Tilrettelegging

NAV har flere tiltak som kan være aktuelle for deg som kan jobbe hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine. NAV kan også tilby hjelpemidler, eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

For mer informasjon, se nav sine nettsider

Varig tilrettelagt arbeid er tiltak for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. For mer informasjon, se Nav sine nettsider

Bilde kreditering:
Bethany Legg @ Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten