ADHD og førerkort

Sist oppdatert
01
.
01
.
2021
Kategori

I regelverket under Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) uten atferdsforstyrrelse (helsekrav til førerkort) heter det at førerkort vil vanligvis kunne utstedes for alle førerkortklasser. Det er opp til fastlegen å avklare om man dekker helsekravene eller ikke. Det er viktig å huske på at regelverket gjelder mange diagnoser slik at en person med ADHD og med diabetes vil følge andre krav enn en person som bare har ADHD.

Behandlende lege eller psykolog skal vurdere om det er annen samtidig sykdom som medfører økt risiko og at pasienten har god kognitiv funksjonsevne (tar inn og fortolker sanseinntrykk riktig, kan trafikkregler og forstår trafikkbildet osv). Hvis dette vurderes til å være i orden, kan en få førerkort for inntil to år, før en kan få det med vanlig varighet i alle førerkortgrupper.  Les regelverket her.

Når man utvider førerkortet med en ny klasse eller ny gruppe, så vil dette førerkortet kunne gjelde i to år før det kan gjelde varig.  Eksempelvis fra en motorsykkelklasse til en ny motorsykkelklasse.

Når det gjelder gruppen med Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD og ADD) med atferdsforstyrrelse er det økt sannsynlighet for trafikkulykker. Personer som har atferdsforstyrrelse, spesielt de med dyssosial eller aggressiv atferd, har ofte mer utagering, manglende impulskontroll og noen har alvorlig personlighetsavvik. Dette vurderes dithen at man har et tilleggsproblem som gjør at en lettere bryter trafikkregler. I utgangspunktet skal denne gruppen ikke få førerkort.

Det er egne regler for varighet for de som har diagnosen med atferdsforstyrrelse. For førerkortgruppe 1 (eks. bil opp til 3,5 tonn, motorsykkel etc) så kan en få førerkort for to år av gangen og med ny helseattest hvert andre år.

Når det gjelder førerkort gruppe 2 (lastebil fra 3,5 tonn og oppover, henger) og 3 (buss/taxi og kompetansebevis) får man helseattest for inntil ett år, før den kan gis for inntil to år av gangen. Les regelverket her.

For mange med ADHD vil medisiner være et hjelpemiddel. Legen kan stille krav om at man bruker medisiner under kjøring og at dette eksempelvis kontrolleres. Hvis disse reglene ikke blir fulgt, følger man ikke kravet om å ha førerrett og det kan inndras av helsemessige grunner. Hele førerkortforskriften finner du her

Bilde kreditering:
Jaromír Kavan @ Unsplash
← Tilbake til oversikten