ADHD og parforhold

Sist oppdatert
01
.
10
.
2020
Kategori

"Det er viktig å bli bevisst på varige forskjeller i parforholdet!" Line og Anne holder samlivskurs spesifisert for par med ADHD i familien.

Line Lotherington og Anne Marie Fosse Teigen har utviklet samlivskurset «Du og jeg og ADHD» på oppdrag for ADHD Norge, begge psykologer med hver sine spesialfelt. Sammen holder de samlivskurs for familievernet eller for andre interessenter, hvor målgruppen er par med ADHD der den ene eller begge har diagnosen. Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger, og Line og Anne Marie har også laget et eget kurslederkurs for å utdanne flere klinikere til å holde disse viktige kursene. Det langsiktige målet er å få kursene etablert i alle landets familievernkontor.

– Vi er glade for å høre at kursene er blitt så godt tatt imot av brukergruppen. Vi tror det kommer av at kurset oppleves som så relevant fordi kurset er godt testet og evaluert, og fordi det er basert på kjerneinnholdet til det evidensbaserte «Buffer»-kurset til Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir), i kombinasjon med spesifikke faktorer som har spesiell betydning for par der en eller begge har ADHD. For eksempel der den ene har ADHD og den andre ikke, er det utfordrende for den andre å forstå hvordan ADHD-hjernen faktisk fungerer i et så nært samspill som et parforhold er. Disse konkrete trekkene bruker vi en del tid på, også for å løfte frem gjenkjennelseseffekten, som i seg selv har stor verdi og skaper trygghet i gruppa, sier Anne Marie Fosse Teigen.

Fosse Teigen understreker at hos par der en har ADHD og den andre ikke, er det virkelig to forskjellige verdener som møtes. Denne ulikheten kan gi opphav til stadig sterkere irritasjoner og konflikter, som over tid kan tappe paret for krefter fordi de mister tillit til at partneren gjør sitt beste. Partneren oppleves mer og mer som en motstander, og begge to opplever seg ensomme.

– Lettere blir det ikke av at en seiglivet myte sier at alle konflikter kan løses, om vi bare er dyktige nok til å kommunisere. For det første viser forskning at over to tredjedeler av konflikter i parforhold er og blir uløselige – nettopp fordi de bunner ut i uforanderlige forskjeller. For det andre viser det seg at mye av hemmeligheten bak god konflikthåndtering, ligger i helt enkle, små hverdagsvaner som over tid bygger en positiv grunnstemning i parforholdet. Er denne grunnstemningen på plass, kan vi være så klønete til å kommunisere som bare det. Det gjør ingenting, fordi vi har opparbeidet en tabbekvote, sier Fosse Teigen.

Les URO-saken "Det krevende samlivet"

ADHD-trekk i parforhold

Men hva er det egentlig som typisk kjennetegner en person med ADHD i et parforhold? Og hvordan blir dynamikken i et slikt samliv, kanskje da spesielt hvor den ene har ADHD og den andre ikke? 

– Det er mange som blander sammen ADHD-symptomer med at ADHD er deres personlighet, og at de dermed for alltid vil være håpløse i et forhold, for slik er det ikke. For det første er ikke symptomer personlighet, for det andre kommer ADHD-symptomer av forstyrrelser blant annet i atferdsregulerende nettverk i hjernen som kan trenes opp. Kort sagt handler det om å få kunnskap og bevissthet om de trekk man har, forholde seg til dem og øve seg på de små grepene som justerer atferden til disse personene, sier Line. Hun mener også at det er svært viktig at begge parter i forholdet er kjent med symptomer på ADHD, for å kunne forstå partnerens atferd og reaksjoner.

– Personer med ADHD har ofte store utfordringer med å holde fokus på dialogen i øyeblikket. Støy i omgivelser eller andre tanker kan lett ta bort oppmerksomheten fra det paret snakker om, og forårsake at han eller hun «forsvinner ut». Eller man er veldig uoppmerksom i samtaler, som å svare med «Har du sett brillene mine?», når partneren har invitert til å snakke om ting av betydning for vedkommende, legger Line til.

Det er heller ikke uvanlig at en person med ADHD har hyperfokus på partneren i begynnelsen av forholdet, der den andre føler seg mer sett enn noen gang – for deretter å slippe fokuset helt når man blir trygg i forholdet. Det vil si det går fra intenst fokus til lite eller ingen oppmerksomhet i det hele tatt. Det trenger ikke være tegn på at følelsene kjølner, men det kan lett misforstås av partneren og tolkes som at partneren med ADHD ikke lenger bryr seg om deg. Ofte kan det også føre til en skjev dynamikk mellom partene, der personen med ADHD blir mer og mer reservert og tilbaketrukket etter hvert som ens partner blir mer og mer frustrert og pågående overfor den andres tilbaketrekning. På kurset illustreres den pågående med en grønn drage, og den unnvikende som en skilpadde, og det er ikke vanskelig å se den onde sirkelen her. – Alt dette løftes frem i kurset og normaliseres gjennom konkretisering og kunnskap, og vi presenterer forebyggende og bevisstgjørende tiltak og verktøy. For eksempel kan det faktisk være lurt å gå med pulsklokke i heimen, som gir deg klare signaler hvis du fyrer deg opp. Er pulsen høy, gå ikke inn i diskusjon, gå i stedet en tur og få ned pulsen - og så kan du være klar til en prat. Det er en veldig konkret måte å ta ansvar for sin rolle i forholdet, ut ifra kunnskap om hvordan du fungerer. Det ansvaret gjelder selvsagt også den som ikke har ADHD, avslutter Fosse Teigen.

Samlivskurset «Du og jeg og ADHD»

Kursholderne

Line Lotherington er psykolog med fordypning i utviklingspsykologi, med særlig fokus på ADHD og autismespekterforstyrrelser. Line er også parterapeut, og har sertifisering i Nevrofeedback/EEG biofeedback. 

Anne Marie Fosse Teigen er psykologspesialist og familieterapeut med lang erfaring fra familievernet. Hun har fra 2007 utarbeidet Bufferkurs for par og ga i 2012 ut boken «Varig kjærleik. Ei handbok». Fosse Teigen og Lotherington har sammen laget en spesialvariant av Bufferkurset for par hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD, under navnet «Du og jeg og ADHD».

«Bufferkurs» for par, Bufdir sitt eget samlivskurs som «Du og jeg og ADHD» bygger på, ble utviklet ved Familievernkontoret i Follo i 2007, av Anne Marie Fosse Teigen. Kursmaterialet har vært kontinuerlig evaluert og videreutviklet, på bakgrunn av kursdeltakeres og kurslederes tilbakemeldinger, forskning og faglitteratur.

Kurset «Du og jeg og ADHD» fokuserer på tre hovedelementer:

  • Vaner

Kartlegge enkle vaner og uvaner som har latt vokse frem i parforholdet, og hvilke av disse det er viktig å fokusere på for å få et godt parforhold. Vi trener på gode hverdagsvaner som skaper tillit og et godt fundament for fellesskap.

  • Emosjonsregulering

Formidling av kunnskap om følelser, om hvordan hjernen fungerer og agerer, og om ulike tilnærminger man kan ha til hvordan følelser skal håndteres.

  • Forskjeller 

Varige forskjeller og mestring av disse skjer når man er nysgjerrig utforsker den andre, det kan gi positiv effekt på flere nivåer. Man kan bygge tillit gjennom å vise oppmerksomhet, interesse og respekt, og slik få en dypere kjennskap til sin partner. Nysgjerrighet på hverandre kan bidra til å håndtere konflikter på en måte som skaper samhold i stedet for avstand.

Les URO-saken "Det krevende samlivet"


Bilde kreditering:
Soroush Karimi @ Unsplash

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten