Film: Utredning av voksne med ADHD

Sist oppdatert
01
.
02
.
2021
Kategori

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til å lage filmer for å støtte og bedre implementeringen av nasjonal faglig retningslinje for ADHD.

Målgruppen er ansatte i spesialisthelsetjenesten, fastleger og annet helsepersonell som kommer i kontakt med voksne med ADHD. Formålet med filmene er å bedre kvaliteten i utredning og at vanlige dilemmaer som klinikere møter under utredning, blir løftet fram og diskutert. 

Selv om utredning av ADHD hos voksne innebærer bruk av strukturerte metoder, så forutsettes også elementer av skjønn. Klinikere som gjennomfører utredninger, sitter ofte alene med disse vurderingene. Det er ønskelig at klinikere som utreder ADHD, ligger så nær hverandre i sine vurderinger som mulig. Folkehelseinstituttet har vist at det er store forskjeller på fylkesnivå i forekomsten av ADHD. Hva som ligger bak forskjellene, vet man lite om. Én hypotese er at de nasjonale faglige retningslinjene for utredning og diagnostikk av ADHD, er for lite kjent, og at måten de brukes på varierer. 

Gjennom fem filmer, og med utgangspunkt i retningslinjene, diskuteres fem sentrale temaer knyttet til utredning og diagnostikk av ADHD:

  1. Symptomer
  2. Funksjonsnivå i hverdagen
  3. Ulike mennesker (stereotypi og heterogenitet)
  4. Samsykelighet
  5. Diagnostiske verktøy

Filmene viser både intervjuer mellom lege og pasient, samt diskusjoner mellom fagfeller, i tillegg til at det gis en kort introduksjon til de ulike temaene. Temaene i filmene bygger på hverandre og det anbefales å se dem samlet for en mer helhetlig oversikt over utredningsprosessen.  Filmene ligger tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider:

Prosjektet er et samarbeid mellom de regionale fagmiljøene og ADHD Norge, og er resultatet av et prosjektsamarbeid som har pågått i perioden 2019-2021. Manus til filmene har i hovedsak blitt utarbeidet av psykiaterne Mats Fredriksen og Anne Halmøy. Mats Fredriksen er overlege ved Nevropsykiatrisk poliklinikk på Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset Vestfold. Anne Halmøy er overlege ved Kronstad DPS ved Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Begge sitter i ADHD Norges Fagråd, og begge har lang erfaring med voksne pasienter med ADHD. 

Pasienten i filmene er Thomas Idem som i perioden var nestleder i ADHD Norge. Målet var å gjenskape utsnitt fra en så realistisk intervjusituasjon som mulig. 

Prosjektgruppen har bestått av Helene Barone (Helse Vest), Hege Ramsøy-Halle (Helse Midt), Karianne Pedersen (Helse Sørøst), Merete Møller (DPS Halden-Sarpsborg), Eskil Johnsen (Tilnærmet Lik), Mats Fredriksen, Anne Halmøy og Gry Lunde (ADHD Norge). 

Filmene ligger tilgjengelig på Helsebiblioteket sine nettsider


Bilde kreditering:
Charles Deluvio @ Unsplash
← Tilbake til oversikten