Utredning av ADHD for barn

Sist oppdatert
06
.
10
.
2020
Kategori

Gjennomsnittsalderen for en ADHD-diagnose er i 8-10 års alder. Gutter får ofte en tidligere diagnose enn jenter. Det tar i gjennomsnitt fire år fra foreldrenes bekymring til en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Hvem gjør utredningen av ADHD

Det er spesialisthelsetjenesten som utreder og diagnostiserer ADHD. For at diagnosen skal kunne stilles, skal symptomene ha vart i minst seks måneder og oppstå før 12-årsalder. Symptomene skal skape betydelige vansker i hverdagen og vise seg i ulike situasjoner. 

Foreldre som er bekymret for sitt barn, bør først kontakte skolen og PP-tjenesten. PP-tjenesten vil kunne anbefale videre utredning. Fastlegen kan henvise direkte til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Diagnosering av ADHD

Alle diagnoser innen psykisk helse er i dag basert på atferd som kan observeres, enten det dreier seg om depresjon, angst, atferdsforstyrrelser, autisme, psykoser eller ADHD. For ADHD listes det opp ni symptomer på oppmerksomhetsvansker og ni symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet. Se Helsedirektoratets ICD-10 Hyperkinetisk forstyrrelse liste

Den lege- eller psykologspesialisten som er ansvarlig for diagnostiseringen, må vurdere om minst seks av ni symptomer i hver kategori er til stede i ulike situasjoner, har vart over tid og fører til betydelige vansker i hverdagen. Alternative forklaringer må også vurderes. Til hjelp i dette arbeidet brukes strukturerte kliniske intervjuer, normerte spørreskjemaer til foreldre, lærere og personen selv (hvis han/hun er gammel nok), tester og direkte observasjon. Man må også kjenne utviklingshistorien, psykologisk og medisinsk.  Mye av arbeidet vil dreie seg om å vurdere hvorvidt andre tilstander kan gi liknende symptomer. (DSM-V)

Helsedirektoratets nasjonale retningslinje, utredningsundersøkelser og verktøy.

Flere helseforetak har utarbeidet behandlingslinje eller tiltakskjede for ADHD, som inneholder retningslinjer og metoder for utredning og behandling. Behandlingslinjen skal konkretisere hvem som gjør hva, når og med hvilket resultat.  

https://psyknyheter.wordpress.com/2013/02/25/her-du-finner-behandlingslinjer-for-adhd/ 

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHD-utredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

‍Nasjonal faglig retningslinje beskriver hvordan utredning og diagnostisering for ADHD skal gjøres.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/utredning-og-diagnostikk-av-adhdhyperkinetisk-forstyrrelse

Bilde kreditering:

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten