Utredningsløp barn med ADHD

Sist oppdatert
17
.
10
.
2022

Hva gjør du når du mistenker ADHD hos ditt barn?

Bekymring:

Om en foresatt mistenker ADHD hos sitt barn er anbefalingen å ta kontakt med skolen og snakke med lærer om utfordringene. Skolen henviser videre til PPT for videre kartlegging og samtaler. Les mer her

Henvisning:

Fastlege er den som oftest sender henvisning til BUP for utredning. Relevante rapporter og uttalelser f.eks. fra skole, PPT eller kommunepsykolog/helsesykepleier bør innhentes og vedlegges. Henvisningen skal gi en tydelig funksjonsbeskrivelse med utfyllende informasjon om:

Symptomer/problematisk atferd (hjemme, skole/barnehage, sosialt)


• Type plager, varighet, funksjonstap, største problem
• Psykososiale forhold av betydning
• Tidligere sykdommer og naturlige funksjoner (søvn, appetitt etc.)
• Beskrivelse av undersøkelser og utredning som er utført
• Beskrivelse av tiltak og evt behandling som er forsøkt
• Somatisk vurdering (Inkl syn/hørsel, generell undersøkelse, laboratorieprøver)

Utredning BUP:

Det er kun spesialisthelsetjenesten som utreder ADHD, og dette gjøres i tråd med nasjonalfaglig retningslinje.

Førstesamtale:

Bli kjent med barnet og familien
Informere om BUP og utredningsforløp
Svare på spørsmål
Samtale om forventninger

Anamnese:

Detaljert utviklingshistorikk med foreldre som informanter

Barnesamtale:

Bli kjent
Lytte til barnets opplevelse av situasjonen
Besvare spørsmål/bekymringer
Leke
Observere

Legeundersøkelse:

Kartlegge barnets fysiske helse
Undersøke motorisk/nevrologisk utviklingsstatus

WISC-IV:

Evnetest som kan gi informasjon om hvordan barnet behandler informasjon og løser oppgaver

Skoleobservasjon:

Gir verdifull informasjon om barnets fungering utenfor hjemmet

Tilbakemelding:
Oppsummere funn som er gjort og vurderinger som er tatt
Gjennomgå behandlingsplan og snakke om veien videre

Bilde kreditering:
Mads Johan Øgaard

Andre leste disse artiklene også

No items found.
← Tilbake til oversikten